Thành viên tích cực
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 9