Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Movie12345.flv VideoJoiner170905114325.flv VideoJoiner170905113339.flv Moviekg.flv VideoJoiner170905112749.flv Moviedh.flv Movie.flv 00001.flv 00000.flv Movielienhoan.flv ANH_5D.flv HEO_DAT_155.flv Rcv.flv Vn2.flv Cuu_tro.flv Vn1.flv Anh_k1.flv MVI_0386.flv

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Ý ĐẸP LỜI HAY

  ""

  TRUYỆN CƯỜI

  Xem truyện cười

  VÀO THI VIOLYMPIC

  tgt

  CÁ CẢNH

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Trần Hưng Đạo !

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

  QĐ Số: 08/2013/QĐ-UBND về dạy thêm & học thêm.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:55' 29-06-2017
  Dung lượng: 71.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
  
  Số: 08/2013/QĐ-UBND
  Đắk Lắk, ngày 01 tháng 02 năm 2013
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 135/SGDĐT-PCTHSSV, ngày 29 tháng 01 năm 2013,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
  Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định ban hành kèm theo Quyết định này; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 25/07/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.
  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

    Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (b/c); - Cục kiểm tra VBQPPL-BTP (b/c); - Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT (b/c) - Như điều 4; - TT Tỉnh ủy; TTHĐND Tỉnh (b/c); - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c); - UBMTTQVN tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Ban VHXH HĐND tỉnh; - Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Cục thuế tỉnh; - Công báo tỉnh; Báo Đắk Lắk, Đài PT TH tỉnh; - PCVP UBND tỉnh (đ/c Bình); - Các Phòng: TCTM, TH, NC; - Lưu: VT, VHXH (T.50).
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Y Dhăm Ênuôl
  


  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
  
  
  QUY ĐỊNH
  Về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND
  ngày 01 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

  Chương 1.
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  1. Văn bản này quy định chi tiết về dạy thêm, học thêm có thu tiền bao gồm: Quy định về thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm; trách nhiệm quản lý dạy thêm, học thêm, quy định thời gian dạy thêm, học thêm; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
  2. Những nội dung khác về hoạt động dạy thêm, học thêm được áp dụng theo quy định về dạy thêm, học thêm tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư 17).
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Văn bản này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Việc phụ đạo học sinh có học lực yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh, không coi là dạy thêm, học thêm.
  Điều 3. Giải thích từ ngữ
  1. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên;
   
  Gửi ý kiến

  BẢN ĐỒ DU LỊCH